بنیامین بهادری در عذای فوت پدر

بنیامین بهادری

بنیامین بهادری با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود از درگذشت پدرش خبر داد و نوشت:

«روح پدرم شاد که فرمود: به استاد/ فرزند مرا جز سخن از عشق میاموز. پدرم امروز در آغوش خودم پرواز کرد. دعاش کنید.»

پدر بنیامین بهادری